tichypa4

Hlavní záložky

Ing.
Pavel
Tichý
, MBA

Telefon (pevná linka):

+420 22435
5852
Místnost: 
T2:C3-s144
Funkce: 
technicko-hospodářský pracovník
Odborný životopis 

Vzdělání:
1963 - 1972 Základní škola Praha 5, Česká republika.
1972 - 1976 Střední průmyslová škola spojové techniky Praha 1, Panská 3, maturita.
1985 – 1991 Vysoká škola dopravy a spojů Žilina, fakulta provozu a ekonomiky spojů. Státní zkoušky z ekonomiky telekomunikací, teorie pošt a telekomunikací, automatizovaných systémů řízení. http://www.utc.sk.
1998 – 2000 International Executive Master of Business Administration (MBA), Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, USA. Promoce 16. března 2000. http://www.katz.pitt.edu/.

Další kurzy a vzdělání
1992 - Školení „Total Quality Management“, aranžované Sony UK ve Velké Británii, Wales, Bridgend. Člen delegace České republiky na základě výběru Ministerstva průmyslu a obchodu na základě vzdělávacího programu mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Japonskem.
1994 - Školení „Řízení telekomunikační společnosti“, organizované JICA (Japanese International Cooperation Agency v Japonsku, Tokio. Jediný zástupce České republiky, nominovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Profesní profil

Září 2013 – dosud - ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační techniky, Vedoucí laboratoře pro vývoj a realizaci
Vedení týmu specialistů laboratoře.
Řízení realizace zakázek.
Zodpovědnost za obchodní, ekonomickou strategii laboratoře.

4.3.2008 – 30.11.2012 - G4S Cash Solutions (CZ), a.s. – Bezpečnostní ředitel a ředitel IT
Implementace strategií, procedury a pracovních postupů ve společnosti za účelem dosažení maximální možné bezpečnosti poskytovaných služeb.
Implementace minimálních bezpečnostních standardů a závazných bezpečnostních principů.
Plánování a zajištění výstavby bezpečnostních standardů v objektech společnosti společně s technologiemi (CCTV, EZC, SKPV atd.).
Definování a návrhy používaných bezpečnostních technologií (vozidla, bezpečnostní kontejnery). Určování funkcionality vozidel a technologií pro sledování pohybu vozidel a lidí (GPS monitoring systém).
Zodpovědnost za pojištění podnikatelské aktivity společnosti – pojistné provozní limity, jednání s pojistiteli.
Nastavování standardů IT a bezpečnosti IT. Tvorba bezpečnostní strategie IT.
Člen vrcholového vedení společnosti.

2005 – 31.12.2007 - D.H.S. – Data, Hardware, Software spol. s r.o., provozní ředitel
Zodpovědnost za implementaci jednotlivých řešení společnosti, projektový management. Zodpovědnost za tvorbu produktů a ří­zení jejich zařazení do portfolia. Přímá nadřízenost oddělení implementace, vývoje SW a servisní podpory.
Vedení obchodního týmu společnosti – zastupování funkce ředitele společnosti, neobsazené od prosince 2005. Tvorba marketingového plánu, příprava odborných seminářů pro produktové řady DHS. Vedení obchodníků, příprava a projednávání smluv, dohled nad plněním smluvních závazků.
Přímé vedení obchodních případ s klíčovými zákazníky – Kaufland, HOPI, Město Zlín, Město Liberec ...
Vedení pobočky DHS Slovensko a přímá podpora obchodní činnosti DHS na Slovensku (účast na jednání, příprava dokumentů atd.)
Vedení finančního oddělení společnosti – zastupování funkce ředitele, neobsazené od prosince 2005. Tvorba finančního plánu společnosti n a roky 2006 a 2007. Reporting výsledků (obchodních i finančních). Kontrola a řízení nákladů a výdajů společnosti.
Zodpovědnost za poskytování poprodejní podpory a technického servisu zařízení – nadřízenost vedoucího tohoto oddělení.
Zodpovědnost za vývoj software a dodržování termínů jeho vývoje – nadřízenost vedoucího oddělení vývoje.
Přímá liniová podřízenost jednateli společnosti.
Zodpovědnost za dosažení cílů společnosti.

2003 – 2005 - I.C.C.C. Group, a.s., ředitel strategické skupiny systémové integrace, člen vrcholného vedení společ­nosti.
Zodpovědnost za výkon strategické skupiny v oblastech: logistiky, správy dohledů služeb a aplikací, řešení třetích stran, aliancí, řízení partnerských vztahů s dodavateli technologií.
Zodpovědnost za tvoru produktových řad strategické skupiny, smluvní vztahy,tvorbu cen.
Zodpovědnost za projektové řízení realizace produktů.
Zodpovědnost za tvorbu a udržování vztahů se zákazníky a partnery. Přímé vedení obchodních případů – T-Mobile, Tonak NOvý Jičín, Sunbelt atd.
Zodpovědnost za plnění finančního plánu společnosti a skupiny.

2001 - 2003 - ČESKÝ TELECOM, a.s., divize služeb velkoprodeje, ředitel úseku mezinárodních datových služeb.
Zodpovědnost za řízení vztahů se všemi zahraničními telekomunikačními operátory-partnery společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. pro­střednictvím divize služeb velkoprodeje v oblasti spo­lupráce, nákupu a prodeje telekomunikačních produktů, propojení tele­komunikačních sítí, in­vestic, kontaktů atd.
Zodpovědnost za řízení vztahů s domácími poskytovateli telekomunikačních služeb za úče­lem vytvoření podmínek vzájemné spolu­práce v oblasti mezinárodních datových služeb.
Zodpovědnost za finanční výsledky mezinárodního telekomunikačního obchodu v oblasti velko­prodeje (prodej a nákup s licencovanými telekomunikačními operátory).
Zodpovědnost za nákup a prodej jednotlivých telekomunikačních služeb (zahraničních i domá­cích) pro další obchodní potřeby společ­nosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
Zodpovědnost za mezinárodní smluvní vztahy v oblasti prodeje a nákupu telekomunikačních da­tových služeb.
Jednatel dceřiné společnosti CZECH TELECOM Austria GmbH.

1994 - 2001 - ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s, ředitelství, vedoucí útvaru družicových spojů.
Zodpovědnost za reprezentování společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. (jako signa­táře Provozních dohod) v mezinárodních družicových organizacích EUTELSAT, INTELSAT a INTERSPUTNIK.
Zodpovědnost za reprezentování těchto organizací v České republice pro potřeby společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. a ostatních licencovaných telekomunikačních operátorů.
Zodpovědnost za finanční řízení účasti společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. jako in­vestora v mezinárodních družicových or­ganizacích INTELSAT a EUTELSAT.
Zodpovědnost za tvorbu produktových řad společnosti pro telekomunikační služby, poskyto­vané družicovými spoji.
Zodpovědnost za uzavírání smluv pro zpřístupnění kosmických segmentů družic mezinárod­ních družicových organizací INTEL­STA, EUTELSAT a INTERSPUTN IK pro ostatní licenco­vané telekomunikační operátory.
Zodpovědnost za fakturaci za poskytování služeb (zpřístupňování kosmických segmentů dru­žic) a finanční účasti v mezinárodních družicových organizacích.Zodpovědnost za reporting pro představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNI­KACE, a.s. v oblasti družicových spojů.
Zodpovědnost za tvorbu obchodních plánů společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. v oblasti družicových spojů.

1993 - 1994 Správa Radiokomunikací Praha, ředitelství, vedoucí útvaru jakosti a kontroly řídících procesů.
1992 – 1993 Správa Radiokomunikací Praha, ředitelství, obchodní oddělení, člen oddělení.
1988 – 1992 Správa Radiokomunikací Praha, ředitelství, útvar řízení provozu, management mezinárodních televiz­ních přenosů, vedoucí československého kontaktního centra.
1987 – 1988 Správa Radiokomunikací Praha, ředitelství, útvar řízení provozu, dispečerské pracoviště, člen směny (24/7).
1983 – 1986 Správa Radiokomunikací Praha, Oblastní správa radiokomunikací Střední Čechy, středisko krátkovln­ného provozu, člen směny obsluhy střediska (24/7).
1978 – 1983 Správa Radiokomunikací Praha, Oblastní správa radiokomunikací Praha, televizní vysílač Praha – Město (Petřínská roz­hledna), člen směny obsluhy vysílače.
1976 – 1978 Služba v československé lidové armádě, Praha.
1976 Správa Radiokomunikací Praha, Oblastní správa radiokomunikací Praha, televizní vysílač Praha – Město (Petřínská roz­hledna), člen směny obsluhy vysílače.

Zkušenosti z řízení projektů

2012-2009 - Systém po řízení přeprav hotovosti (G4S). Systém řízení je založen na využití mobilních počítačových jednotek (MT), které mají posádky vozidel u sebe, které řídí jejich přepravu. Informace o uskutečněných transakcích jsou přenášeny na server, kde serverová aplikace monitoruje stav jedné každé posádky. Systém se skládá ze čtyř modulů:
- Aplikace pro MT.
- Aplikace pro sledování přeprav na dispečerských pracovištích.
- Manažerský informační systém (MIS) pro vyhodnocování přeprav, přehledování obslužnosti zákazníků. MIS kombinuje informace ze systému řízení a dalších datových zdrojů (ERP, CRM).
- Modul plánování – příprava přepravních kurzů, importy objednávek od zákazníků, nástroje pro optimalizaci přeprav (zkracování nájezdů a časů jednotlivých přeprav.

2008 - Vybudování národního monitorovacího centra (G4S). Na základě centrálně nadefinovaného konceptu jsem měl na starosti vytvořit centrum, které plnilo následující funkce:
- CCTV – rekonstrukce a výměna všech kamerových systémů na všech pobočkách společnosti. Jejich propojení do tohoto centra prostřednictvím oddělené tlk. sítě.
- Systém kontroly vstupů – implementace centrálně řízeného systému (SW G4S) do všech poboček s nastavením přístupových práv z centra.
- Systém elektronického zabezpečení – instalace jednotlivých prvků EZS a nastavení bezpečnostních procedur ve všech střediscích s možností jejich řízení z centra.
- Implementace integračního SW, který propojuje všechny výše uvedené prvky a vzájemně podmiňuje jejich funkcionalitu.

2005-2008 - Systém řízení skladů (DHS). Implementace vlastního systému řízení skladů (SW společnosti DHS) do všech zahraničních distribučních center společnosti Kaufland. Implementace toto systému pro společnosti HOPI a Sipral.

2002 - Vybudování mezinárodní optické telekomunikační sítě (Český Telecom). Na základě potřeby ČT jsem měl na starosti projekt rozšíření optické sítě ČT do SRN, Rakouska a na Slovensko. Projekt zahrnoval:
- Pronájem optických vláken na 15 od vybraného dodavatele (výběr byl součástí projektu).
- Pronájem prostor pro umístění technologií v zahraničních lokalitách (telehouse – výběr byl součástí projektu).
- Nasmlouvání tlk. partnerův zahraničí pro propojení sítí a vzájemné poskytování služeb.

Další zkušenosti

1992 - Člen oficiálního organizačního týmu pro Mistrovství světa v ledním hokeji. Zodpovědnost za veškeré telekomunikační a televizní služby, organizované ze šampionátu.
1993 - Zodpovědnost jako projektový vedoucí za výstavbu tří družicových distribučních sítí pro nově vzniklé soukromé rozhla­sové stanice Evropa 2, Rádio Alfa (dnes Rádio Impuls) a Frekvence 1.
1994 - Člen horolezecké expedice „Mount Everest ‚94“ – zodpovědnost za organizování a přípravu přímých televizních přenosů z horolezeckého výstupu.
1998 - 1999 - Zodpovědnost za výstavbu družicového systému VSAT (Very Small Aperture Terminals) jako člen projektového týmu – obchodní stránka projektu, výběr dodavatele, smluvní vztahy. Příprava obchodních plánů a produktů pro poskytování datových telekomunikačních služeb s využitím tohoto družicového systému.
1994 – 2001 - Člen Rady signatářů mezinárodních družicových společností EUTELSAT (Paříž) a INTELSAT (Washing­ton D.C.), designo­vaný společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. pro reprezentování společnosti ve vrcholných orgánech těchto spo­lečností.
1994 – 2001 - Člen Shromáždění stran mezinárodních družicových organizací EUTELSTA (Paříž) a INTELSAT (Wa­shington D.C.), jmeno­vaný vládou České republiky pro reprezentování státu v těchto organizacích.
1994 – 2001 - Člen Rady zplnomocněných zástupců a Komise mezinárodní družicové organizace INTERSPUTNIK, jmenovaný Minister­stvem dopravy a spojů České republiky pro reprezentování společnosti ČESKÉ RA­DIOKOMUNIKACE a státu v této orga­nizaci.
1994 – 2001 Člen pracovních skupin (ekonomických, provozních a transformačních) mezinárodních družicových organizací INTEL­STA, EUTELSAT a INTERSPUTNIK.
2001 - Zodpovědnost za smluvní aranžmá výstavby mezinárodní telekomunikační infrastruktury společnosti ČESKÝ TELECOM na Slovensku, v Rakousku a SRN. Zodpovědnost za smlouvy partnerské (se zahra­ničními operátory), prodejní (prodej tele­komunikačních služeb), nákupní (technologie pro vybavení sítě), pronájmu (dlouhodobý pronájem optických vláken).
2002 - Jednatel dceřiné společnosti CZECH TELECOM Austria GmbH, společnosti plně vlastněné společ­ností ČESKÝ TELECOM, určené pro prodej a nákup telekomunikačních služeb v Rakousku a přilehlých ze­mích.

Zahraniční pracovní cesty a návštěvy
USA (Washington, New York, New Jersey, Philadelphia, Pittsburgh, Los Angeles, Las Vegas, Hawaii, Florida), Mexico, Brazil, Great Britain, (England, Wales, Scotland), SRN, Hungary, Bulgaria, France, Netherlands, Denmark, Poland, Russian Federation, Switzerland, Sweden, Sri Lanka, Syria, Nepal, Singapore, Malaysia, Mongolia, Hong Kong, Vietnam, Japan, South Africa (Pretoria, Cape Town), Austria, Finland, Tanzania, Kenya, Uganda, SAE.